Huurvoorwaarden

Reserverings- en huurvoorwaarden van Even Weg Van Huis.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Definities.

 1. Even Weg Van Huis: degene, die de vakantiewoningen aanbiedt.
 2. Hoofdhuurder/huurder: de wederpartij van Even Weg van Huis, zijnde degene te wiens behoeve de huur is bedongen en derhalve degene, die de vakantiewoning huurt.

Algemeen.

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Even Weg Van Huis, als voor degene die een huurovereenkomst bij Even Weg Van Huis afsluit.
  2. Even Weg Van Huis verplicht zich contractueel de vakantiewoning ter beschikking te stellen, overeenkomstig de beschrijving ervan op de internetsite op het moment van reservering. Evidente afwijkingen t.a.v. deze beschrijving binden Even Weg Van Huis niet.

Reserveren.

 1. Reservering
  1. Reservering van een vakantiewoning geschiedt via internet. Deze vorm van reserveren is definitief en bindend voor u.

Huurovereenkomst.

 1. Huurovereenkomst
  1. Na de reservering krijgt u per e-mail uw huurovereenkomst/factuur toegestuurd. Deze overeenkomst zal in de Nederlandse taal opgesteld zijn. Alvorens te kunnen reserveren dient u zich “akkoord” te verklaren met onze voorwaarden en bent u evenals Even Weg Van Huis verplicht u te houden aan de bepaling van de huurovereenkomst en de voorwaarden, met name aan de betalingstermijnen zoals in die huurovereenkomst vermeld. Wijzigingen zijn soms, tot 2 maanden voor aankomst, in overleg mogelijk, maar brengen altijd 175,- € administratiekosten met zich mee.
  2. In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens vastgelegd: reserveringsnummer en naam en adres van uw vakantiewoning, de huurperiode, het aantal personen jonger dan 6 jaar, het aantal personen ouder dan 5 jaar, aankomst- en vertrektijd, de huurprijs, vaste lasten, schoonmaakkosten, de waarborgsom en de betalingstermijnen. De huurovereenkomst zal in onze archieven worden opgeslagen.
  3. Bij reservering dient u te reserveren voor het maximaal aanwezige aantal personen tijdens de huurperiode. De toeslag vaste lasten geldt voor dat aantal personen gedurende de hele huurperiode.

Prijzen.

 1. Prijzen
  1. Genoemde prijzen zijn bindend voor het jaar van datering van de prijslijst. De vaste lasten kunnen in verband met marktschommelingen wijzigen. Prijzen zoals in de huurovereenkomst vastgelegd zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.
  2. Huurder kan een annuleringsverzekering afsluiten voor een bedrag dat 6.5% van de totale kale huurprijs vertegenwoordigt.

Betaling.

 1. Betaling
  1. Binnen drie dagen na ontvangst van de huurovereenkomst dient de eerste aanbetaling gedaan te worden, te weten 50 % van de huursom inclusief toeslag. Dit bedrag dient ten laatste op de datum, zoals vernoemd bij de 1e betaling, op onze rekening te zijn bijgeschreven.
  2. Het resterend huurbedrag dient ten laatste zes weken voor aankomst in de vakantiewoning (zie datum 2e betaling), op onze rekening te zijn bijgeschreven.
  3. De toeslag vaste lasten en waarborg dienen, zoals in het betalingsoverzicht is aangegeven, 14 dagen voor aankomst overgemaakt te worden.
  4. Bij boekingen vanaf twee maanden voor aankomst dient bij ontvangst van de huurovereenkomst het volledig huurbedrag plus de kosten ineens overgemaakt te worden.
  5. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de huurovereenkomst automatisch te vervallen zonder terugbetaling, noch willekeurige vergoeding.

Waarborg.

 1. Waarborg
  1. Ten laatste 14 dagen voor aankomst van de huurder dient de waarborgsom zoals genoemd in de huurovereenkomst voldaan te worden. Deze waarborgsom heeft voornamelijk een preventieve bedoeling en dient ter dekking van eventuele schades aan de woning, zijn omgeving en zijn inboedel. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.
  2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de hele groep medehuurders en voor eventuele gasten. De hoofdhuurder, zijn medehuurders en alle andere namens hoofdhuurder aanwezige personen, dienen de door hoofdhuurder gehuurde vakantiewoning en zijn inventaris als een goed huisvader te beheren met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  3. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning, zijn omgeving of zijn inventaris, dient dit onmiddellijk aan Even Weg Van Huis gemeld te worden. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders
   of eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden.
  4. Wanneer schades direct gemeld worden, zoals voorgeschreven in 6.3., kan overleg met Even Weg Van Huis gepleegd worden. Wanneer schades na vertrek van de hoofdhuurder worden geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van Even Weg Van Huis.
  5. Evidente gebreken aan de woning of zijn inventaris dienen, binnen twee uur na het betrekken van deze, aan Even Weg Van Huis gemeld te worden. De eindcontrole wordt door de schoonmaker/ster na uw vertrek gedaan.
  6. De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na uw vertrek onder aftrek van eventuele kosten of schades gerestitueerd. Bij schades groter dan 50,- €, mag deze termijn overschreden worden.

Aantal personen.

 1. Aantal personen
  1. Bij overschrijding van het maximum toegelaten aantal personen zoals opgenomen in de huurovereenkomst, behoudt Even Weg Van Huis zich het recht voor de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen en de toegang tot de vakantiewoning te weigeren. In dit geval zal door Even Weg Van Huis geen enkele terugbetaling worden verricht, noch zal enige vergoeding worden uitbetaald door Even Weg Van Huis aan de huurder. Dit zelfde geldt bij overtreding van artikel 6.2. en 6.3.

Aankomst- vertrektijden.

 1. Aankomst- en vertrektijden
  1. Binnen de door huurder gereserveerde periode en tijden, is huurder vrij in de keuze van aankomst- of vertrektijden. Huurder mag echter niet eerder arriveren dan de in de huurovereenkomst genoemde tijd. Huurder mag ook niet later vertrekken dan de in de huurovereenkomst genoemde tijd. Bij het niet respecteren van deze tijden zal Even Weg Van Huis alle hieruit voortvloeiende kosten op huurder verhalen.
  2. Bij het overschrijden van de vertrektijd kan een aansluitende huurperiode in rekening gebracht worden met alle eventuele claims en daaruit voortvloeiende kosten van volgende huurders. Ook zullen de uren van een wachtende schoonmaakster doorberekend worden tegen 39,00 € (incl. BTW) per uur.

Huisregels.

 1. Huisregels
  1. Door zich akkoord te verklaren met de reserverings- en huurvoorwaarden van Even Weg Van Huis, verbindt de huurder zich ertoe het hierna volgend huisreglement na te leven en te doen naleven door de andere huurders of door medehuurders, eventuele bezoekers. Dit huisreglement luidt als volgt:
  2. Onze schoonmakers kennen het huis van binnen en van buiten. Tijdens de schoonmaak doen zij de controle en vullen de inventaris weer aan. Normaal gesproken moet de inventaris dus in orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u binnen twee uur na aankomst ons hiervan op de hoogte te brengen. Uiteindelijk bent u bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering.
  3. Om het matras zit een molton ter bescherming van het matras, u wordt verzocht hierover uw eigen laken te gebruiken. Om de kussens zit een kussensloop om het kussen te beschermen, wij vragen u uw eigen kussensloop hier over te doen. Bij het bevuilen van onze molton of kussensloop wordt u per bed 9,50 € in rekening gebracht. Het reinigen van een deken kost 19,50 €.
  4. Vuur maken is alleen toegestaan in de aanwezige open haard of houtkachel binnenshuis. Buiten vuur stoken is ten strengste verboden. De barbecue is uitsluitend bestemd om met houtskool gebruikt te worden!
  5. Bezorg uw buren geen overlast zeker niet ‘s-avonds na 22.00 uur.
  6. Het is verboden maandverband, tampons of dergelijken door de w.c. trekken. Dit veroorzaakt verstoppingen. Ieder toilet beschikt over een afvalemmertje dat hiertoe dient te worden gebruikt. Het is eveneens verboden bleekwater te gebruiken, aangezien de vakantiewoningen beschikken over biologische zuiveringsstations.
  7. Teneinde de veiligheid van de huurders te verhogen, beschikken de meeste vakantiewoningen over een branddeken en één of meer brandblussers. Even Weg Van Huis raadt de huurder dringend aan de gebruiksaanwijzing hiervan grondig door te nemen. Het is verboden het zegel van de blussers zonder goede reden te verbreken of te verwijderen. Indien Even Weg Van Huis de blussers dient te her vullen (hetgeen een wettelijke verplichting is bij verbreken van het zegel) zullen de kosten hiervan, te weten 125 € per blusser, de huurder worden aangerekend.
  8. Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan in onze woningen.

Oplevering.

 1. Oplevering.
  1. Eindschoonmaak Zoals u allen weet is personeel erg duur. Uw bijdrage in de schoonmaakkosten is ook werkelijk een bijdrage. Goed schoonmaken kost veel tijd. Daarom vragen wij van u de volgende bijdragen. Het huis en de tuin in zijn oorspronkelijke staat op te leveren o.a.:
   1. De prullenbakken en vuilnisbak leeg te maken en alle huisvuil gescheiden zoals voorgeschreven uitsluitend in dichtgeknoopte en geautoriseerde vuilniszakken bij de deur te zetten. Wanneer het huisvuil niet volgens de voorschriften gescheiden is, brengt dat per definitie een boete van 70,- € met zich mee.
   2. Leeg glas in de glascontainer te deponeren. Deze bevindt zich meestal in het centrum van het dorp.
   3. Pannen, servies, bestek etc. dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen.
   4. De dekens en kussens op de bedden op te vouwen zoals u ze bij aankomst aantrof.
   5. Het huis opgeruimd en gestofzuigd op te leveren en alle meubilair op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet.
   6. Alle schades, breuk of gebreken te melden.
   7. Buitentafels en -stoelen opruimen en de barbecue schoonmaken en opbergen.

Kortom alles in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen. Wanneer u op bovennoemde punten in gebreke blijft, is een meerprijs voor de schoonmaak onvermijdelijk.

Aansprakelijkheid.

 1. Aansprakelijkheid.
  1. Even Weg Van Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade van welke aard ook tijdens of ten gevolge van een verblijf in de door de huurder gehuurde vakantiewoning, noch voor het onklaar raken of buiten werking vallen van de in de vakantiewoning aanwezige technische apparatuur.
  2. De huurder en alle personen die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verliezen en/of schade die voor Even Weg Van Huis en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf, dan wel van derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, alsmede alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij onder zich hebben.
  3. Elke woning is door Even Weg Van Huis., dan wel door één van haar afgevaardigden vooraf bezocht en volledig gecontroleerd. De beschrijvingen die op internet worden opgenomen zijn juist en te goeder trouw opgesteld. Noch thans wijst Even Weg Van Huis iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele wijzigingen die buiten haar medeweten door de eigenaar werden aangebracht.
  4. Er is sprake van overmacht aan de zijde van Even Weg Van Huis indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Even Weg Van Huis., hieronder mede begrepen oorlogsgevaar, brand, overstromingen, stakingen en andere storingen of gebeurtenissen. Even Weg Van Huis. draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien hierdoor de gedeeltelijke of gehele uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk zou worden gemaakt, verbindt Even Weg Van Huis zich ertoe de door de huurder betaalde huurprijs terug te betalen. Voorwaarde hiertoe is wel dat de huurder onmiddellijk contact opneemt met Even Weg Van Huis en het probleem daarenboven schriftelijk bevestigt binnen de 24 uur na kennisname ervan via e-mail info@evenwegvanhuis.be. Indien voormelde schriftelijke melding niet werd gedaan en de huurder zonder toestemming van Even Weg Van Huis de
   vakantiewoning vroegtijdig heeft verlaten, verliest de huurder elk recht op eventuele terugbetaling van de huurprijs. Klachten die pas na het vertrek van de huurder worden ingediend,zullen niet in overweging worden genomen en er zal geen recht op schadevergoeding kunnen worden geëist.
  5. Indien Even Weg Van Huis. niet in de mogelijkheid verkeert de gehuurde woning ter beschikking van de huurder te stellen door overmacht of door om het even welke andere reden die buiten haar wil ligt, uitgesloten opzet en/of grove fout van Even Weg Van Huis dan wel van haar aangestelde, is het Even Weg Van Huis toegestaan de huurder een gelijkwaardige woning voor te stellen mits uitdrukkelijk akkoord van de huurder. Is de huurprijs van deze woning lager, zal het prijsverschil aan de huurder van de vakantiewoning worden terugbetaald. Indien partijen niet tot een akkoord geraken, kunnen zij elk het contract opzeggen. Even Weg Van Huis zal dan enkel het gestorte bedrag van de huurprijs terugbetalen en geen enkele andere onkosten vergoeden.
  6. Bevoegde rechter Bij geschillen over de opstelling, interpretatie of uitvoering van de Algemene voorwaarden en/of het Contract, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de vakantiewoning ligt bevoegd. Zijn akkoordverklaring met de voorwaarden tijdens de reservering online, veronderstelt dat de huurder kennis heeft genomen van de algemene huurcondities van Even Weg Van Huis en ze bijgevolg zonder enig voorbehoud noch uitzonderingen heeft aanvaard.
  7. Zo sommige voorwaarden of clausules uit de overeenkomst niet gelden, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden van de overeenkomst onverlet.